Aayush Bibhuti

Kshitij Sharma

Shubham Choudhary

Gaurav Priyadarshee

Sudeepto
Mitra

Raj Abhishek

Suman Saurav

Somesh Bhandari

Akash Jaiswal

Saumya Goyal

Saptarshi Sinha

Arpan Mukherjee

Akshat Anurag

Soumitro Das